www.thirax.dk

Artikler af Ove von Spaeth
(Articles in English: further below)
 

2.  Tempelriddernes viden fra Egypten
3.  Stjernekundskab i det gamle Egypten
4.  Pyramiden i himlen - på Verdens-aksen
5. 
På sporet af Moses' arv fra Egypten
6. 
Videnskabsmyter og historiske realiteter
8.  Stjernerne, Yoga Sutras og de indviede
9a. 
Religionens tabte dimension, 1. DEL:
9b. 
Religionens tabte dimension, 2. DEL:

10.
Tycho Brahe - og Shakespeares stjernekode
11.
Løvens hjerte
12.
Mønster, univers og oldtidens visdom
13.
Mordet på historien
14.
Uafhængig forsker - skam eller hæder
15.
Lysets åbne dimension i ny tidsalder
16. Galileis kikkert
17.
Videnskaben og den historiske Moses
18.
Nostradamus- og ny tidsalder
19.
Et Geni af højes
te orden

20.Johannes Døbers hoved som den første ikon
22. Stjernekultus ved Verdens-aksen
23.
Stjernevejen og åndelig valfart
24.
Tycho Brahe og basilisken
25.
Uraniborg og Greenwich - samme basilisk tradition
26. Nyt liv og mening i religionshistorien
27.
Basilisken, Newton og Astronomer Royal
28. Regenter, admiraler - og kongelige astrologer
29.
Overblik - bøgerne om den historiske Moses


30.
Tempelridderne og Moses' skjulte skat
31. At tro det flydende er fast
32. Moses’ høje egyptiske status som adgang til viden
33. Metafysisk vidensbank
34. Tids-tvillinger
35.
Basilisken blandt de fire kongelige stjerner

36.
Kongestjernen Basilisken i de indviedes lære.
37.
Stjernetradition fra en gådefuld fortid
38.
Forsvundne stjerner og kontinenter
39.
Plejaderne og forhistoriske kulturer

40. Stjerneviden og ideen om Atlantis

41.
Traditioner om stjernehimlen hos fortidens folk
42.
Lyset i Universet
43. Månen og den magiske mistelten

45.  Cassiopeia, kodesprog - og Tycho Brahe ’den udvalgte’
46. Eftersøgning af den mystiske Pagtens Ark

47.
Clairoyante talte om Atlantis og Lemurien
48. 
At negligere fortidsviden og ideerne om ’stedfortrædende offer’
49. Druider, sibyller og den magiske mistelten
50.  Stjernelære var ide-studium på Europas universiteter
51. Dokumenterede  ASTROLOGI citater af Shakespeare
52. Stjernelære og astrologi hos Shakespeare

 

2.  The Knights Templar's Knowledge from Egypt
3.
Star Knowledge from Ancient Egypt
4.  The Pyramid in the sky - and the World-axis
5.  Tracing the Moses Heritage From Egypt
6.  Science Myths and Historical Facts
7.  The Suppressed Record

8.  The Stars, Yoga Sutras, and the Initiated
9c.  Religion’s Lost Dimension

11. The Lion’s  Heart 
12. Pattern,Universe and Ancient Knowledge
15. The Light’s Open Dimension in a New Era
17. The Science And the Historical Moses
18. Nostradamus - And the New Millennium
19. A genius of the highest order

21. The Entrance Into the Knowledge of All ExistingThings
24. Tycho Brahe and the Basilisk
25. Uraniborg and Greenwich- the Same Basilisk Tradition
26  New Life and Meaning into the Study of History of Reglion.
27. The Basilisk, Newton, and Astronomer Royal

2
8. Regents, Admirals - and the Royal Astrologers 
29. Surveying the book-series about historical Moses

30.
The Knights Templar and Moses’ Hidden Treasure
32. Moses’ High Egyptian Status as Access to Knowledge
33. Bank of Metaphysic Knowledge
34. Time-twins

35. Basiliscus Among  the Four Royal Stars
36.
The Royal-Star Basiliscus in the Initiation Teachings
37. Star Tradition from a Mysterious Past
38. Lost Stars and Lost Continents
39.
The Pleiades and the idea of Atlantis

42.
The Light in the Universe
44. Knights Templar searching Middle East for secret knowledge
46.  Searching the Ark of Covenant
47.Clairoyants referring to Atlantis and Lemuria
48. Neglecting knowledge of the past and the ideas of 'vicarious sacrifice'
50.  Star-knowledge was included in the philosophy study at Europe's universities
51.   ASTROLOGY quotes  -  by Shakespeare

 

Biografisk scrapbog
 

         

 

       
OVE VON SPAETH har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Til de mange års intensive undersøgelser har han benyttet omfattende forskning i arkæologi, antropologi, oldtidssprog, religionshistorie, egyptisk tradition samt mysterielæren og mytologien.

          I sin forskning til bøgerne om den historiske Moses belyser han det sjældne og kontroversielle materiale ud fra en tværvidenskabelig linje, samt fra holistisk vinkel. Han arbejder endvidere på at udvide grundlaget til et særligt videnskabsområde: historiske religioners kosmologi.

          Vedr. øvrige oplysninger: En ofte uproportional offentlig interesse for OvS’ baggrund i forbindelse med hans bogserie har iblandt kunnet konstateres at overstige interessen for det exceptionelle kildemateriale, argumenter og indicier for hovedpersonen Moses, som dog er den der er årsagen til bøgerne. At det er godt at have fred til at udøve forskningsarbejde - er en ikke ualmindelig erfaring. Men idet der vel også kunne findes rimelige årsager til at kende måske delvis private oplysninger bag et værk, vil derfor forløbet stå til disposition som en minibiografisk scrapbog, i det følgende.


UDDANNELSE, VIRKSOMHED, KUNST, DESIGN, STUDIER OG REJSER

En særlig interesse for historie og astronomi blev tidligt til et stort ønske hos OvS om at lære meget mere om himmelrummet og dets stjernehav; og efterhånden også om, hvordan vi gennem tiderne har opfattet disse forhold og ladet dem få indflydelse på vores religioner og tænkemåder. Hertil begyndte han at opbygge sit efterhånden kæmpe privatbibliotek og arkiv.

          Hans familiemæssige baggrund er en tysk-polsk adelsslægt oprindelig fra Wittenberg i storfyrstendømmet Anhalt-Zerbst, neutraliseret som dansk adel i 1777. Nu videreført af sønnen Christian. En gammel officersslægt, en næsten ubrudt række generaler, oberster og orlogskaptajner, uden videre tradition for - og i senere tider ikke heller midler til - videre boglige studier for OvS. Arkitekt (helst), eller musiker, var perspektiver uden for rækkevidde i en tid inden SU blev indført. Men vidtgående selvstudier førte ind på talrige, ofte mindre betrådte stier, hvorfra der hentedes spændende utraditionel viden fra mange fag. En efterhånden omfattende opdagelsesrejse gennem historien, tid og rum. Det blev også til en start på at udmønte flere af resultaterne og erfaringerne i artikelform.

Det udviklede sig senere til, at der ud over forfatterskabets bøger udøves journalistisk virksomhed - fra atelier både i Danmark og fra flerårige bosættelser i udlandet (bl.a. i Andalucien) samt studierejser og anden opdagerfærd til de fleste kontinenter.

          Som yderligere baggrund har OvS haft en sideløbende kunstnerisk uddannelse og bestod tidligt Den Grafiske Højskoles flerårige uddannelses diplom-afgangseksamen i grafisk design. Derpå etableredes egen designvirksomhed med fremstilling af bl.a. bogdesign, fornyelse af tidsskriftudformning (præmieret), grafiske bomærker, logos og avancerede koncertplakater (findes bl.a. på Det Kgl. Bibliotek og Kunstindustrimuseet). OvS fik tidligt udgivet egne værker, der i ét hele var gestaltet både litterært, journalistisk og grafisk eksperimenterende.

          Desuden indpassedes kinesiske sprogstudier i flere semestre på Københavns Universitet, på dispensation, pga. ikke-akademisk uddannelse (håndværker). Idet de historiske studier og forskning efterhånden krævede mest tid, måtte arbejdsmæssig dobbeltdrift nødvendigvis nedtones, og seneste årrække er især koncentreret om forskning og publicering. Fra midt i 1970erne forskede OvS også cykliske fænomener, synkronicitet og ’pattern recognition’. Samt begyndte korrespondancen bl.a. med planeten Plutos opdager astronomen Clyde Tombaugh, og fx atomfysikere og nobelpristagere Glenn T. Seaborg og Edwin M. McMillan der fandt nye radioaktive grundstoffer plutonium og neptunium. OvS’ artikler er mest om emner inden for historisk astronomi, kultur- og religionshistorie, myteforskning og antropologi.Andalucien, - Generalife.
 

FORFATTERSKAB OG FORSKNING

Ove von Spaeth har bl.a. udarbejdet en fastlæggende astronomisk datering til en Tycho Brahe-afhandling (af Zeeberg i Renæssancestudier); og han har lejlighedsvis i tidligere perioder både været anmelder for den skandinaviske journal ”Astronomisk Tidsskrift” og konsulent for Steno Museet, Danmarks Videnskabshistoriske Museum, Aarhus. Ove von Spaeth benyttes desuden som referee/peer-review’er hos verdens ældste og største internationale videnskabshistoriske tidsskrift ”Isis Journal of the History of Science”.

          Allerede første bog i hans ”Attentatet på Moses”-bogserie fra 1999 begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse. Ved opmærksomheden i udlandet fandt bl.a. Israels Nationalbibliotek i Jerusalem særlig interesse for bogserien og anskaffede den.

          Forfatterens engelske videnskabelige afhandling om en præcis datering af verdens ældste stjernekort (egyptisk) er et forskningsmæssigt pionerarbejde, der blev anerkendt til optagelse i ”Centaurus International Magazine of The History of Mathematics, Science, and Technology” og publiceret (vol. 42;3) i juli-august 2000 (og som, med tilladelse, selvstændigt er publiceret i en læsertilpasset version, på dansk, i Moses-seriens bind 2 i Appendiks).

           Inden for vidt forskellige grupper foruden hos pressen har en større interesse for Moses-bogserien foreløbig holdt ved.  Dertil er der i medierne fremhævet nogle egenskaber, bl.a. at være i stand til at håndtere ”en sand meteorstorm af kilder”, og have ”disciplin, formidabel viden (og) et hoved som en multigigabytes harddisk”. Ifølge andre, en ”formidabel detektivisk sans” ved bl.a. det imponerende kildemateriale, samt ”suverænt at holde positiv kritisk afstand til anerkendte teorier - en forudsætning for bedre at se nye linjer”. Men flere gange at være omtalt som en universel lærd eller i lignende vendinger (polyhistor) er i nutiden uden realitet over for den overvældende informationsstrøm. Herom vil han blot holde sig til, at hans tilgang af viden - ud over en frugtbar årrække bl.a. tilbragt i Det Kgl. Biblioteks gamle læsesal og Universitetsbiblioteket - skyldes ikke mindst betydelige bidrag og stor hjælpsomhed og interesse modtaget ved gode relationer og bekendtskaber med eksperter og forskere.

          De mange deltagere er af alle generationer, og heriblandt må med veneration nævnes oldgræskforskeren Leo Hjortsø og den egyptologiske autoritet Erik Iversen. Mange flere hjælpsomme og interesserede burde nævnes - fra både hjemlige og internationale kredse og dækkende et større antal fag, virksomheder og studier.

             

På udforskning i Bornholms rundkirker, iværksat af
tempelridderforskeren Erling Haagensen (Presseklip).
- Og på opdagelsestogt til Midddelhavsområdets
og Egyptens oldtid (Press).


ÅNDELIG OG PSYKISK VIRKSOMHED OG STUDIER

Bag de mange års dobbeltdrift med erhverv og forsker- og skribentvirksomhed findes et yderligere lag med et særlig virke, et ’dobbeltliv’ længe kun kendt blandt få betroede. Tidligt, endnu mens OvS var typograflærling, foretog han koncentrerede studier af et af den oldindiske Vedanta-læres avancerede værker, Patanjalis Yoga Sutras. Studierne var under ledelse af Gunnar Raman, den første der indførte og udforskede denne filosofi i Danmark. I Ramans skole bestod OvS som 18-årig desuden diplom-eksamen som yogalærer. Og studerede også de tilgængelige filosoffer af østerlandsk orientering, fx Blavatsky, Ouspensky og Rudolf Steiner; senere Buckmeister Fuller, Carl Sagan, Stanislav Grof og Stephen Hawkin.

          Studier og træning få år senere hos den legendariske autoritet inden for astrologien, Irene Christensen, resulterede i en diplom-eksamen, på det første eksamenshold til dette fag i Danmark. En længere årrække fulgte med sideløbende praksis af astrologisk virksomhed og forskning. Foruden den praktiske udførelse på redaktionelt og grafisk plan bidrog OvS til at få etableret udgivelse af Gunnar Ramans og flere af Irene Christensens bøger.

          På de pågældende videregående hold hos Irene Christensen deltog også f.eks. Jarl Hansen (nu leder af www.macrosys.net og www.kironglobal.com) samt Laurids Pedersen (nu medudgiver af www.stjernerne.dk) - de blev begge blandt de første i verden, der udarbejdede astrologiske regneprogrammer, tekstforlæg og diagrammer på computere. De gode relationer til de begavede computerpionerer gjorde det muligt for OvS, på et tidspunkt længe før man havde personlige computere, at få etableret tilstrækkelig regnekraft og specialprogrammer. Det medvirkede til, at OvS allerede omkring 1981 kunne bryde ’koden’ i hovedtræk ved den indbyggede datering i Egyptens ældste stjernekort, i øvrigt det ældste kendte kort i verden.

          Den minutiøse efterbehandling måtte i adskillige år ofte vige for den øvrige virksomhed, før tiden var moden for publicering af afhandlingen. Til projektet og senere Moses-bogseriens web site (www.moses-egypt.net) har Jarl Hansen i årevis uegennyttigt ydet formidabel teknisk assistance. OvS’ projekter falder i det meste uden for normale legattilskud-emner, men har naturligvis væsentlige omkostninger, der på andre felter har medført hårde indskrænkninger gennem mange år. Men det fandtes hele tiden vigtigst at gennemføre uanset vilkårene.

          Til afkodningen af det gamle egyptiske stjernekort krævedes desuden indsigt i oldtidens astrologiske tænkemåde, hvorfor opgaven næppe kunne løses alene med astronomisk viden. Den præcise datering af kortet var blandt nøglerne til afgørende bedre datering af Moses’ indplacering i historien. Og videre til at vise vej til en mængde nyorienterende information til OvS’ specielle forskningslinjer. Herunder hans opdagelse af stjernekundskabsrelaterede koder, der var endda vidt udbredte i tekster i oldtiden og frem til renæssancen.
 

                     


Et andet og væsentligt forløb begyndte i 17års-alderen med hans første bevidste oplevelse af tidligere liv. Det blev med en række lignende tilfælde senere, i årene 1976-1983, baggrund for hans interesse i særlige reinkarnationsundersøgelser, hvilke indgik blandt de dengang nyere alternative, men her i flere henseender seriøse discipliner. Det udløste derudover en yderligere forøget interesse inden for hans omfattende oldtidsstudier, gennemført på selvstændig basis, en viden der til stadighed holdes opdateret.

          Det er dertil en stor glæde, udover etablerede bekendtskaber, nu i en nyudviklende sfære i det nye årtusinde at få udvidet kontakt med bl.a. Ulla Runchel (spirituel fremtidsforsker og forf., www.ulla-runchel.com), Ole Henningsen (ufo-forsker, http://home1.inet.tele.dk/oleh/), Erik Ansvang (leder af www.aton-rejser) og Merete Gundersen (leder af www.livskilden.dk) samt Erling Haagensen (tempelridderforsker og forf., www.merling.dk). Adskillige med akademisk baggrund har ydet uvurderlig hjælp, men må forståeligt undlades foreløbig at blive nævnt i denne sammenhæng, fordi flere af disse emner endnu ikke regnes for god tone blandt de akademiske kolleger. Relationerne til de mange hjælpere blev ofte til personlige bekendtskaber, som på et fint plan også i det daglige har forgyldt arbejde og studier.
 Pylon fra templet i Dendur - på museum i New York (også blandt forfatterens favoritbyer).


Ove von Spaths bogserie ”Attentatet på Moses”  -  jf. www.moses-egypt.net
- kan bestilles direkte hos C.A. Reitzel forlag og boghandel: tlf. 33 12 24 00 el. info@careitzel.com

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Copyright © 2007 (& © 1978) by: Ove von Spaeth   -   www.moses-egypt.net   -   All rights reserved.