Atom
©Maleri af Mette Hansgaard
 

Intelligens og evolution
©Af Merete Gundersen 2006

Der skrives meget om intelligens disse år, og den menneskelige intelligens funktion, er et emne, vi i mange år har været særdeles ivrig efter at kortlægge og beskrive. Det er et "hot emne", og tages jævnligt op, både i forskerkredse og i skolekredse.
Diskussionen om intelligens er ikke længere et tabu belagt emne og slet ikke noget man mere forbinder kun med stor, kontra lille IQ. For nuværende er debatten mere farverig og blomstrende og rækker i retning af, at intelligens er en utrolig mangfoldig størrelse. Debatten om, hvad der hører ind under begrebet intelligens, har udvidet sig de seneste år, f.eks. er begreberne "følelsesmæssig intelligens" og "social intelligens" kommet med som væsentlige faktorer, og begrebet, SIQ – Den Spirituelle Intelligens® må vel også snart inddrages i denne. 

Emnet har optaget mennesker over hele kloden siden tidernes morgen, tænk blot på Platon, Sokrates osv., og stadig har vi så svært ved at svare på, hvad intelligens egentlig er.
Man har lavet tests for at måle den menneskelige intelligenskvotient, men det ser ud til, at disse tests ikke kan måle det fulde omfang af et menneskes intelligens og verden over, forskers der på højtryk for at finde ind til, hvad intelligensen egentlig er, og for at finde bedre og mere egnede metoder til at måle den menneskelige intelligens.

Det er måske en saga blot med intelligens testes?, men skal der testes, er det vigtigt, at testen også forholder sig til den spirituelle intelligens, fordi optimal brug af SIQ giver den størst mulige evne for kreativitet og nytænkning. I de senere år er der peget på mange nye aspekter i udforskningen og i beskrivelsen af den menneskelige intelligens. Begreber, som "de 7" og "de 9" intelligenser, går sin sejregang over hele kloden, og også den spirituelle intelligens arbejdes der med i forskerkredse, dog fortrinsvis i USA.

Genetik og intelligens
Det store spørgsmål vil være, om ikke svarene på alle spørgsmål vedrørende den menneskelige intelligens, kan eller skal findes i det genetiske arvemateriale. Er det en genetisk evolutionær egenskab, som hjernen besidder, der gør, at vi mennesker er i stand til at sænke eller forøge neuronaktiviteten i den menneskelige hjerne og via denne forskelighed i neuronaktivitet, fremkommer der forskellige intelligenser.
De elektriske signaler imellem neuronforbindelserne varierer i hastighed fra menneske til menneske og denne forskel på hastighed afgør, hvilken form for intelligens, der er mest aktiv i mennesket.
En dag kan vi måske via generne se, hvilke centre i hjernen, der er mest udviklet i det enkelte individ. Genetikken vil måske vise os vejen frem til fornyelse af kortlægning af hjernens aktivitet på en ny og anderledes måde. Vi kan så via genteknologi være med til at udvikle sundhed for den menneskelige hjerne og optimere eller neddæmpe hjerneaktiviteten alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt for os som menneskehed at udvikle. Hvis vi fødes med åbenlyse mangler i neuron forbindelserne, eller hvis vi fødes med forskellige sygdomme, som viser sig ved overaktivitet i de elektriske nerveimpulser i hjernen, så vil vi kunne helbrede sygdommen via påvirkning alene igennem neuronaktivitet. 

Spiritualitet og neuronaktivitet
Karakteristisk for spirituelt udviklede mennesker, er evne til at tænke hurtigt. Dette hænger formodentligt sammen med, at de har udviklet flere forgreninger og kommunikations punkter i hjernen, end hvad der er almindeligt. Neuronforbindelser kan belives via lys, og neuron hastigheden øges under meditation, hvorved bevidstheden udvides. Den rigtige form for meditation skal indlæres, for at neuronniveauet øges. Hvis ikke teknikken mestres, falder man blot i søvn. Hvis ikke meditationsteknikken mestres, er det bedre at bruge visualisering som træning i forøget neuronaktivitet.

Den menneskelige intelligens uvikler sig til alle tider, og der ingen tvivl om, at vi har et kæmpe potentiale at trække på, via hjernen og derved via intelligensen.  Vi udvikler, opfinder og eksperimenter via vore kreative tanker og vores iderigdom, og vi efterprøver og afprøver alle vores mange konstruktive tanker, alt sammen i håbet om at modtage, få og forvalte viden, til gavn for menneskehedens udvikling, det være sig materielt og medmenneskeligt

Denne evne til hele tiden at forny sig og at opfinde, er en evne til at "dykke ned i " den kollektive "ide bank", som alle, der er trænede i det, kan gøre, og som vi kan videreudvikle, ved at vi aktivere forbindelserne i hjernen via meditation og visualisering.
Ved kreativ tænkning, "fødes" og udveksles signaler i hjernen, og denne aktivitet sender impulser videre til andre centre. Den ene tankestrøm afløser den anden, og hele tiden er der tale om neuronaktivet på det elektriske niveau. Når man stopper sin tankestrøm, som det er tilfældet under meditation, sænkes aktivitetsniveauet i de elektriske impulser.

Når de elektriske impulser stilner af, begynder neuronerne i hjernen at kunne respondere på lyslegemerne og auraen.  I lyslegemerne sidder der en slags transformator også kaldet den "åndelige hjerne”, denne ” hjerne” respondere på lys.  Under meditative tilstande er hjernen i stand til at kommunikere med det kollektive ubeviste, dette sker via lyspåvirkning, fra kosmisk lysindstrømning igennem auraen og derfra videre ind i den menneskelige fysiske hjerne.

Hjernen modtager hele tiden tankestrømme sendt fra det kollektive ubevidste, men da egne indefra kommende tanker spærrer for det kollektive tanke univers, fornys tankerne ikke optimalt uden meditation.  Man kan så kalde denne proces, "at modtage besked" fra sine åndelige hjælpere, sit højere selv, sin sjæl og i smukkeste tilfælde fra Ånden eller GUD, eller man kan kalde det inspiration alt efter temperament og tro.
Mennesket er bevægeligt i tanke, essens og væren - altså på nanosekunder skifter vores frekvens i hjernen - styrken, er jo at kunne kontrollere denne således at vi kun "tiltrækker” og udlever det vi ønsker.
Der er tale om at vi har flere hjerner i hjernen, eller mange hjernecentre. Den rationelle hjerne henter egenprogrammerede oplysninger fra den kopistiske hjerne. Den spirituelle hjerne henter info fra kreativiteten, og fra den visuelle bevidsthed og fra det vi kalder forstanden, men også fra det kollektive bevidste og ubevidste. Hvad den spirituelle hjerne opfatter og forstår, kan det være meget svært for personernes rationelle hjerne at forstå og omsætte forståeligt brug via den rationelle hjerne. Den spirituelle hjerne kan opfange flere informationer end den rationelle hjerne. Når alle evnerne i hjernen bliver brugt, bruger vi vores evner og talenter optimalt.

 

Neurale netværk 

Elektriske impulser og neurale netværk
Hjerneaktivitet foregår imellem neuronerne via synopserne. Neuronerne udsender elektriske impulser af forskelligartede elektriske svingninger som sendes imellem de neurale netværk. Der findes sende- og modtager synapser.
De arbejder uafhængigt af hinanden, men interagere i et samspil. 

De elektriske impulser, som både sendes ud fra hjernen og som modtages af hjernen interagere imellem alle andre elektriske impulser i rummets atomare felt ag energi. Det vil sige, at alt hvad der sendes ud fra hjernen forbliver vedvarende som et elektrisk felt af energi til evig tid i rummet, og alt, hvad der modtages i hjernen, er gammelt stof eller gamle ladninger af tankestof. 

Hjernen skal også være i stand til at nytænke, dette gøres ved at nye ord danner nye elektriske impulser i hjernen. Disse interagerer med ”gamle” neuronforbindelser, dette giver nye impulser til nydannelse af neurale netværk som så lagres i hjernen til ny viden. 

 

Lydens indvirkning på hjerneceller
Alle tanker, vi tænker, udsender vibrationer. Receptorerne på ydersiden af cellevæggen er programmerede til at opfange et særligt svingningsmønster - en særlig vibration. Vibrationen overføres til cellevæsken,
dette er med til at sørge for, at cellerne er i stand til at fungere optimalt. Hjernesvingningerne er i særlig grad ansvarlige for de sivninger, som resten af kroppen modtager. Det synes derfor meget relevant, at det er vigtigt, hvad vi tænker, og at forskellige tanker altid vil skabe forskellige svingninger på celleniveau. Det syntes derfor ikke mærkeligt, at depressive tanker vibrerer på en frekvens, som får cellen til at gå ud af balance.
Hvis vi følger dette spor, ser det ud til, at vore tanker kan være med til at holde os psykisk sunde og raske, helt ned på celleniveau.
Hvis mørke tanker hele tiden kører i hjernen, sendes der vibrationer ud til kroppens celler om at handle på en given måde, som måske ikke balancere med cellernes oprindelige svingningshastighed, og derfor kan man forestille sig, at negative eller mørke tanker danner et usundt klima helt ned på celle niveau. 

Det kunne derfor være meget interessant, at kortlægge tankeformer og deres vibrationshastighed og deres elektriske impulser for at se, hvilken betydning de har for helbredet. Ved at arbejde på at få dette kortlagt, kunne vi nå frem til at helbrede utroligt meget i psyken alene ved tankekraft. 

Hypotese:

  • Ved meditation øges den elektriske spænding i cellerne
  • Ved visualisering differenseres den elektriske spænding i cellerne
  • Cellernes elektriske spænding afhænger af dit tankeklima
  • Lyse tanke klima: optimal spænding i cellen
  • Kærligt tankeklima: optimal spænding i cellen
  • Mørk tanke: lav spænding i cellen
  • Depressiv tanke: ultra lav spænding i cellerne

 Neuronerne i hjernen er afhængig af at have den mest optimale elektriske spænding for at give et sundt og velafbalanceret menneske. 

Meget andet end tanker påvirker cellerne. Alle lyde har en indvirkning på cellerne, derfor er det vigtigt, hvilken støj vi i vores dagligdag er omgivet af. Også musik påvirker vandmolekylerne i cellerne, derfor er musik som helbredelse måske også en stor del af fremtidens helbredende teknikker - især inden for den menneskelige psyke, men også for den biologiske krop.

 

Øjets indre spektrometriske syn 

Af Merete Gundersen © 2005

 

Aktivitet på Hjerne niveau

Det indre spektrometriske øje, er øjets evne til at aktiver neuronerne. Det, at kunne bruge sit indre spektrometriske øje, aktiveres, når lyset, der rammer i det fysiske øje, sætter gang i hjernens neuron aktivitet.

Altså er der tale om, hvorvidt øjet er i stand til at spalte lyset, som kommer ind i øjet. Hvis evnen er optimal, vil lyset blive spaltet i millioner af facetter, og så vil det sætte gang i millioner af små elektriske impulser, som så aktiverer neuronerne i hjernen. Øjets indre spektrometriske syn er en medstyrer og en stor faktor i, hvordan man kan arbejde med og påvirke neuronforbindelserne.

Den menneskelige intelligens er dybt afhængt af, hvordan øjet e r i stand til at spalte lyset, - al intelligens og den spirituelle intelligens afhænger af, hvordan lyset spaltes.
Når der i artiklen her tales om lyset, er der ikke kun tale om dagslys, det er det mange faseterede lys fra kosmos, som aktiverer neuronerne i hjernen.

Der findes mange former for lys. Der er lyset fra solen, månen, fra fjerne planeter og galakser. Det hele sendes igennem atmosfæren og søger mod Jorden, og da vi lever på Jorden, er vores hjerner prædisponerede til at aktivere neuronerne via lyet, som kommer fra hele universet.
Det mange spektrede lys rammer øjet og via dette lys, dannes der farve og mønstre, som derved også aktiverer neuronerne.

Der findes lysstråler, som vi ikke kan se med det blotte øje, stråler af lys har også toner, og disse toner danner elektriske bølgefrekvenser, som også aktiverer hjernens neuroner og forøger den elektriske spænding imellem neuronerne.
Når et menneske mediterer og er helt i stilhed, optrænes øjets indre spektrometriske syn til at virke optimalt, derved sker der en optimering på neuronniveau, som altid vil gavne og vække den spirituelle intelligens

 

Merete Gundersen er forfatter og holistisk terapeut,
se mere på: www.siqintelligens.dk

 Merete er blandt andet forfatter til bogserien: Det Spirituelle Menneske bind 1-3 


fra forlaget www.livkilden.dk

 

Oprettet den 17. januar 2006 læst af: