Det Spirituelle Menneske - i samklang med fysikkens og hjerneforskningens univers

 Merete Gundersens nytænkende og kompetente introduktion til at bygge bro fra spiritualitet til konventionelle behandlingssystemer. 

 Af Lasse Skovgaard, cand.mag. og cand.pæd. © 2005 

Elektrisk aktivitet i hjernen 

I 1850’erne kæmpede barselsafdelingerne i Budapest med en høj dødelighed – mere end en fjerdedel af kvinderne omkom på grund af barselsfeber. En læge – Ignaz Semmelweis - fik den tanke, at barselsfeberen kunne stamme fra en sygdomsfremkaldende substans, som de unge læger overførte direkte fra de lig, de obducerede, til de fødende kvinder. Det var på den tid ikke ualmindeligt at gå direkte fra en obduktion til en fødsel. Han forpligtede derfor sine læger til at sterilisere deres hænder i klorvand. Dette førte til en lang polemik med det etablerede sundhedsvæsen og endte med hans afskedigelse, selvom dødeligheden på barselsafdelingerne faldt betragteligt.
Semmelweis’ arbejde fik ingen betydning for hans samtid. Man havde endnu ikke accepteret bakteriernes eksistens, da man ikke havde udstyr til at se, måle eller veje dem, og idéen om deres eksistens blev afvist og anset for højst uvidenskabelig.  

Historien om Semmelweis illustrerer den lukkethed, der til alle tider har hersket overfor nye og anderledes måder at anskue verden og mennesket på. Hvis en påstand ikke umiddelbart har været forståelig inden for den eksisterende videnskab, er den i mange tilfælde ikke blot blevet forkastet, men ofte også forfulgt og latterliggjort.
Filosoffen Schoppenhauer har sagt: ”Sandheden har tre stadier. Først bliver den gjort læsterligt til grin. Dernæst bliver den forfulgt med alle til rådighed stående midler. Til slut bliver den anerkendt som værende selvindlysende”. Bakteriernes eksistens er i vore dage et selvindlysende faktum, men blev for blot halvanden hundrede år siden afvist som metafysiske spekulationer.  

Nuanceret tænkning
Nye og anderledes måder at anskue verden og mennesket på har i vore dage fået deres egen samlede betegnelse: Det alternative. Og mange fortalere for det alternative oplever i disse år, at deres verdensanskuelser eller behandlingsfilosofier bliver afvist og til tider latterliggjort. Samtidig er befolkningens interesse for det alternative stigende – mere end hver 2. voksne dansker benytter eller har benyttet såkaldt alternativ behandling. Disse forhold udgør én af de allerstørste udfordringer i vore dages sundhedsarbejde: at bygge bro mellem det konventionelle sundhedssystem og det alternative.  

Der er mange, der arbejder for en sådan brobygning, og mange samarbejdsinitiativer og – projekter bliver igangsat. Der er dog fortsat områder, hvor det konventionelle sundhedssystem stiller sig kraftigt afvisende. Det gælder i høj grad det spirituelle område, hvor verdensanskuelsen for mange er grænseoverskridende, og hvor begreberne for de fleste hverken kan ses, måles eller vejes.
Historien viser, at jo mere grænseoverskridende en anskuelse er, jo kraftigere er afvisningen. Af samme grund er der mange behandlere inden for det spirituelle område, der holder deres anskuelser for sig selv, eller nøjes med at udbrede dem i spirituelle fora.  

Der findes dog også kapaciteter inden for det spirituelle område, der finder evne, styrke og mod nok til at udbrede deres anskuelser bredt – også overfor det konventionelle system. Blandt disse kapaciteter er Merete Gundersen én af de absolut væsentligste. Merete Gundersen har gennem en årrække gjort et stort og beundringsværdigt stykke arbejde for at udbrede spirituel viden og – med fokus på bl.a. forskning inden for spiritualitet – at bygge bro til det konventionelle system. Hendes vedvarende krav om, at det spirituelle område skal tages seriøst, har givetvis kostet hende knubs af og til. Vi andre kan glæde os over, at hun fortsætter sit arbejde, der har stor betydning for brobygningen.  

DNA - den store vidensbank

Med Det Spirituelle Menneske I-III har Merete Gundersen valgt at videregive en omfattende mængde spirituel viden. I essayform præsenteres vi gennem de tre bind for mange forskellige spirituelle emner og begreber, der i alle tilfælde er beskrevet på en måde, så de fremstår forståelige og vedkommende – uanset læserens forudgående viden på området.
Bøgerne indeholder en række blandede essays om menneskelig spiritualitet i bred forstand. Dels introduceres vi grundigt til opbygningen og betydningen af menneskets bevidsthed, dets sjæls- og åndsstrukturer samt spirituelle evner. Derudover præsenteres vi for et spirituelt syn på en række mere konkrete emner – såsom genteknologi, hypofysen, kost, magnetisme, DNA, graviditet og fødsel.  

En væsentlig rød tråd gennem alle tre bind er koblingen mellem spirituelle begreber og begreber fra fysikkens og hjerneforskningens verden. Koblingen, der fremstår meget kompetent, bidrager til at nuancere den samlede forståelse og indeholder i sig selv et væsentligt brobyggende element.
Vedhåndenværende bind III inddrager i særlig grad denne kobling og går i en række essays i dybden med sammenhængen mellem hjerne, bevidsthed og spiritualitet. I den forbindelse præsenteres aspekter omkring svangerskab, fødsel, død og genfødsel. En stor del af dette tredje bind er dog reserveret til at beskrive og debattere begrebet SIQ – spirituel intelligens. Det er et interessant begreb, der på en overbevisende måde præsenteres som et vigtigt supplement til de 9 intelligenser (beskrevet af Howard Gardner), den traditionelle psykologi og pædagogik opererer med. Et overskueligt skema bagerst i bogen til identifikation af SIQ gør relevansen mere konkret, og der gives samtidig idéer til aktivering og stimulering af den spirituelle intelligens.  

Det Spirituelle Menneske I-III fører således læseren vidt omkring i sin formidling af spirituelle egenskaber og sammenhænge. Bøgerne er meget anbefalelsesværdige – for et bredt publikum, vel at mærke. For den læser, der er bekendt med det spirituelle område, indeholder bøgerne mange – også nytænkende – beskrivelser og analyser på et højt fagligt niveau. For den læser, der er mindre bekendt med det spirituelle, udgør bøgerne en grundig og kompetent introduktion til et univers, der til stadighed interesserer og fascinerer flere og flere. 

 

 

Hvad øjet kan se er et, hvad hjernen kan ”se” er noget andet 

Og hvordan er det nu lige med dokumentationen? Er der videnskabeligt bevis for de teorier og konklusioner, der præsenteres i bøgerne? Nej, det er der ikke – af den simple grund, at det ikke kan lade sig gøre. Den moderne videnskabs krav til dokumentation kan ikke rumme begreber, der hverken kan ses, måles eller vejes. Men det bliver de ikke mindre sande af. Og i særdeleshed ikke mindre interessante.  

Skepsis overfor nye, udokumenterede påstande kan have sin berettigelse – også hvad angår det spirituelle. Der findes en stor mængde litteratur om det spirituelle område, og ikke alt skal nødvendigvis godtages ukritisk. Men skepsis må gå begge veje, hvis videnskaben ikke skal gro fast. 

Man må acceptere, at den eksisterende videnskab aldrig vil kunne rumme alt og derfor altid må være i udvikling. Nye og anderledes måder at anskue verden og mennesket på må ikke afvises på forhånd, blot fordi de ikke passer ind i den eksisterende videnskab. Videnskabens historie indeholder lærerige eksempler på, at videnskabelig lukkethed kan føre til afvisning af væsentlige erkendelser. Hvad nu, hvis det spirituelle område er vore dages Semmelweis? I så fald vil det klæde den moderne videnskabs eftermæle at have udvist en vis åbenhed overfor det spirituelle menneske. 

Rigtig god læselyst! 

Lasse Skovgaard, cand.mag. og cand.pæd.

Speciale i sundhedspædagogik, sundhedspsykologi og sundhedens videnskabsteori. Særlig interesse for det alternative behandlingsområde og brobygning i sundhedsarbejde. 

Har skrevet en række artikler og kronikker om sundhedsrelaterede emner og arbejder nu hovedsageligt med foredrags-, undervisnings- og redaktionsvirksomhed. Har samlet og redigeret debatbogen "Lægekunst i det 21. århundrede - danske læger om alternativ behandling" (Hovedland 2003).
www.lasseskovgaard.dk   mail@lasseskovgaard.dk

 

 

Det Spirituelle Menneske bind III

Af Merete Gundersen

 I denne nyskabende bog: Det Spirituelle Menneske III, er det hjernens udvikling, der er sat i højeste fokus, men også de kosmiske indvirkninger på det fysiske legeme berøres.
Der bliver her skabt en ny forståelse af, hvad spiritualitet også er.
Betydningsfuld, vidtrækkende og fremtidsorienteret læsning.

I bogen findes et skema hvor man kan teste sin spiritualitet. 

Kan købes hos alle boghandlere og på: www.siqintelligens.dk