Kosmisk clairvoyance, en storslået gave

Af © Merete Gundersen og Ulla Runchel ©

  

  

Flere former for Clairvoyance

©Af Merete Gundersen

Mange mennesker i dag arbejder med clairvoyance, de fleste som bruge disse evner arbejder med at rådgive og vejlede andre til at få et større overblik over deres liv her og nu og måske i fremtiden. Det er en vigtig evne og en stor gave at turde unytte dens fulde potentiale. Denne form for clairvoyance (1) er meget almindelig, og de fleste mennesker kan udvikle denne evne. Denne mere almindelige form for clairvoyance kan udføres på flere forskellige måder og bliver også videreformidlet på forskellig vis. Det kan være igennem klarhørelse, klarfølelse, eller igennem kanalisering.
Clairvoyance kan komme til udtryk fra mange planer (2) og på mange måder. Men hvis der tales om kosmisk clairvoyance er der tale om helt andre evner og talenter der er vagt i mennesket. De mennesker der evner at lave kosmisk clairvoyance er ganske få. Det er mennesker, der kan udvide deres bevidsthed til at rumme Altets store visdomshav. Kosmisk clairvoyance er i familie med kanalisering, men hvor kanaliseringen ofte er budskaber sendt fra åndelige personer, som så udtrykker det via kanaliseret mundtlige budskaber eller som en form for kanaliseret skri
ft, så er den kosmiske clairvoyance alene et udtryk for at udvide bevidstheden til at modtage hændelser fra urstoffets kerne af bevidsthed. Altså kosmisk clairvoyance kan gå helt tilbage til fødselen af det enkelte menneske til fødslen og skabelsen af planeter og solsystemer og deres belivelse af levende åndsvæsner som har beboet disse planter i fordums tid.  Når man henvender sig til en person der gør brug af kosmisk clairvoyante, kan vedkommende ikke kun se dit væren på det fysiske plan, men også din biologiske oprindelse, vil du kunne få indsigt i, altings skabelse på et overordnet plan, og de kan se ind i de helt store kosmologiske sammenhænge.
Mennesker der kan aflæse stoffets inderste kerne, er mennesker med en højt udviklet SIQ- spirituel Intelligens®, og de besidder den evne, at de via hjernestrukturer og via øjets indre spektrometriske syn
kan udvide bevidstheden til at komme i kontakt med fortid, nutid og fremtid på en og samme tid. Dette betyder at deres tidshorisont er elastisk, da bevidstheden i nuet er en del af evigheden, det vi på Jorden og i fysikken kalder tid, eksisterer ikke i nuet. Disse mennesker kan bøje rumtiden og derved udvides deres bevidsthed. Rumtidens bøjning, er når tiden ikke eksisterer og alle dimensioner og planer flyder sammen i et og samme nu derfor kan helheden beskues helt ned på atom nevu.

Kosmisk clairvoyance, kan laves over store afstande og kræver virkelig, at det menneske, som gør brug af evnerne, skal bruge en del energi på at sætte sig i en anden tilstand, samtidig med at vedkommende er nærværende og levende i nuet her på Jorden. Det kræver, at personen kan tilsidesætte nuets indtryk og lade dem flyde væk, for i stedet at lade noget andet træde frem. Ikke at det føles svært for personen, det kræver blot uforstyrrethed af andre gøremål. Der er ikke tale om nogen form for trance, ej heller nogen form for egentlig meditativ tilstand, der er alene tale om bevidst at flytte fokus og udnytte hjernes kapacitet 

Den kosmisk clairvoyante evner at flyde helt ind til lysets skabende kræfter og her aflæse bevidsthedens fødsel. Her kan man aflæse eller afkode lysets iboende intelligens og hele tiden aflæse lysets spektrallinier, (3) linier, der kan aflæses på samme måde som en stregkode, dette gøres via hjerneaktivitet, idet personen kan aktivere elektriske tankeimpulser, der sætter neuronerne i hjernen i svingninger. Disse elektriske impulser udsender lys, og dette lys afkoder urstoffets bevidsthed.

Den clairvoyante skal have nogle pejlemærker at ”vandre” langs, her gør hun/han også brug af lysets spektrallinier.

Alle former for clairvoyance ligger latent som en evne i menneskets hjernestruktur og der er alene et spørgsmål om at den er aktiveret. Den kan aktiveres via meditation og visualisering, hos nogle mennesker er den aktiv fra fødslen og forbliver aktiv hele livet. Det er en evne som er indkodet i vores DNA materiale.

 Hvad kan kosmisk clairvoyance bruges til?
Når man gennemlæser den kosmiske clairvoyance, man har fået fra den clairvoyante, kan man få et overordnet syn på meningen med sin eksistens,
hvorfor man inkarnere igen og igen og man kan aflæse hvad formålet med ens inkarnation er.
Enhver tidsepoke har brug for det stof eller de evner den enkelte sjæl skal videreformidle. Derfor kan sjælen sagtens inkarnere, det ene tusind år efter det andet, og videreformidle det samme budskab blot på nye og udvidede måder.

 Når man læser en kosmisk clairvoyance igennem, kan man altid se en rød tråd igennem hele clairvoyancen. Den røde tråde viser også vejen for den nuværende inkarnation, og ved gennemlæsningen af Clairvoyancen vil man være i stand til at forstå sit liv og virke meget bedre. Man kan sige at det kaster lys over hvorfor er jeg inkarneret lige nu på denne plet i universet.  

Når du læser nedenstående kosmisk clairvoyance, vil du fornemme dette, men du vil også fornemme, at der en gang imellem stoppes op. Du ser tydeligt, at der på en og samme tid følges den samme linie, og at samme spektrallinier indeholder meget unik viden, som kan aflæses, men at der, når bevidstheden der ”laver ” clairvoyancen selv vælger at glide langs en anden spektrallinie, fremkommer der ny viden.

Det skal forstås på følgende måde, når menneskesjæle fødes, danner lyset de allerførste spektralliner for bevidstheden og helt ned til denne skabelse, kan man aflæse altet og derfra følge alle inkarnationer og derigennem aflæse helheden.

 Nogle mennesker kan følge deres egne spektrallinier, således de via lysets kan gå tilbage til tidligere liv. Men, at kunne følge en andens spektrallinier, kræver en udvidet form for hjerneaktivitet og en højere grad af elektrisk aktivitet neuronerne imellem i hjernen, og det er der ikke så mange mennesker, der kan endnu. Der er dog flere, end vi regner med og mange af dem, der kan det, regnes i dag for psykisk uafbalancerede mennesker. Det vil i fremtiden erfares, at mange af disse mennesker udviklingsmæssigt har været et hestehoved foran andre i den menneskelige evolutions cyklus.
Der findes ikke meget viden om dette fænomen, men det vil komme i fremtiden, lige nu skal videnskaben først til at vende sig til, at det er sådan, det kan hænge sammen, og så kan vi håbe på, at der skabes forskning på dette felt.
Den kosmiske clairvoyance er altid en gave at modtage, fordi den altid vil give en større forståelse for helheden og især for formålet med inkarnationen for den enkelte.

 Kosmisk clairvoyance kommer til personen, der modtager den som: ” en lang ånde”, sagt på en anden måde, som en lang sætning kun med få korte pauser. Der kommer et helt afsnit eller flere sider ud i et.

 Nederst kan du læse om min kosmiske clairvoyance som jeg har modtaget modtaget.

 Jeg har nænsom prøvet at sætte lidt punktummer og kommaer, for at det skulle være lidt lettere at gennemlæse for læseren, men der er i øvrigt ikke rettet i teksten. Det ville være helligbrøde at gøre.

 

God fornøjelse hvis du har lyst til at læse den smukke kosmiske clairvoyance jeg selv har modtaget fra Ulla Runchel, den står beskreven nedenunder denne tekst.

 Mit liv blev lettere fra den dag jeg modtog denne. 


Kosmisk Clairvoyance skænket til Merete Gundersen,
nedskrevet af ©Ulla Runchel, forfatter og fremtidsforsker

 Clairvoyance den 25. december 2000 sendt kl. ca. 12.00

 

Fødselstemplet

 Kære Merete

Dit 1. cyklus i menneskeheden til Jorden er du formidler af kosmisk lysindstråling og videregivelse og forkyndelse af de kosmiske værker i en fornyet version, fra dåb til begravelse på jorden. Du er et led i det kosmiske og universelle puls, som du formår at belyse ind i menneskets hjerter. Der hvor du bevæger dig på de kosmiske planer er i ”Rådenes forkyndelses kamre” hvor de kæmpe katedraler er, der sidder du i hvide guld klæder sammen med 314 andre medsøstre  hvor du er i midten og forkynder det nye ”Evanglie" til lærdom for de nye der skal ned på Jorden og formidle.

Du lærer os her forståelsens essens af den inderstes kerne af indvielsernes vej, i lyset af gudsrigerne, du er på den gyldne stjernevej forløber af vindene i universet, du flyder igennem universernes usynlige døre ind i andre universer som forvandler sig i dine lyslegemer og giver dig støvfangere af nye guddommelige visdomme som du skal skrive, 12 nye forkyndelser til menneskeheden på Jorden. Du forvandles til droninge planeternes guds moder og sender lys til alle de mørke planeter der ligger rundt ude i kosmos, du bestøver og bærer deres lidelser langt hen i mælkevejens nulpunkter og flyder ind i sprækkerne til de andre transparente universer og dit afkast bliver bestøvet til de nye planeter der er født.................

DU ER MODEREN i FADEREN, vandret og lodret i et kosmisk kors delt i tre. Du er ikke et jordisk menneske, men har fået kronisk aluminiom-titanium i dine celler til at tyngdevægten holder dig til Jordens sfære, sammen smeltet med altet, dit virke er multiple du vil være i direkte andagt med Keops, tunnelerne og havene i Sirius og Vegas slotte og katedraler du har et netværk på de tre planet sole systemer der ligger til højre fra Vega et visdoms kraft du skal have med dig til din rejse her på Jorden.

På de tre planeter har du virke som videnskabs mand med tre ansigter på kosmisk vis bekræftiger det treenighedens love som du er medstifter af, du vil blive henkastet til en speciel orden på de tre planeter som henkaster dig til forkyndelse af de tolv diciples nye testamente, her vil du opholde dig meget efter tre vinde, og der vil blive ro om dig og din person du vil blive husket på Jordens som den kosmiske profet Guds Moder, du vil komme i alles hjem på store skærme med din lysende kraft, thi den vej vil du bestråle hvert et menneske på Jorden.

Myrimaya er dit navn, når du er på dit himmelske udflugter fra os til Jorden, du vil blive husket på dette navn. En dag vil du blive døbt i dit hjem med dette navn på dine centre ude i verden som er belyst fra oven til dig fra os, de 900 som er en gruppe. Du har med dig en himmelsk menneske skare der følger dig altid i din kosmiske færden, du er den ENESTE på Jorden der har adgang til dette klarifikatoriske fakultet, her er du om natten når vi bestøver dig i bevidsthedens visdom,. Du er Gudinde i andagtens lys i al evighed. heroppe betræder du stjernevejen og du vil lave et program der kommer til at hedde "Stjerneparaden" du vil indkalde i dit T.V. program berømte og viise fra alle dele af verden, det har du altid lavet heroppe, du er medskaber af et billedenet som vises i og på mange planeter rundt om i de syv universer her kan vi tune ind på hinanden du sender fra Casiopaia til Vega dit eget stjerne program .......................

De store tranparente universer har du fuld tilgang til, der bliver lukket lidt af indimellem, for ellers ville du aldrig tilbage til Jorden. Her hersker du i mange paneler og kosmiske flåder sammensmeltet med tre personer fra Jorden du ved selv hvem, dem skal du altid holde dig i kontakt med da i vil få stor gavn af hinandens viden, du er unik i troen på visdommens fakultet. Du har kosmiske indsigter der er så store at du ser dem i små doser thi det er således ellers kunne du ikke komme videre, da du skal nå at dele ud til alle de mennesker du har med at gøre. Det er indvielsesvejen for næsten, du må ikke blive hængende i deres pensummer, hvis du ser helheden ville du kede dig og flyve hjem til alle dine planeter, du ville stå på Jorden at tale i så hurtige oktaver at menneskehden slet ikke kunne følge dig, du vil sige en pssssssst lyd så hurtigt formår du at formidle det du ser, derfor i små glimt, da det er din opgave at formidle og i deres tempo på Jorden.

Skæbneringen er sluttet her fra os, dit lys er evigt og nu kan du skabe 7 centre i danmark, med bøger tvprogrammer, radioprogrammer og egne teknikerem.m., det er hvad du har at gøre de næste 3 år, så er det udlandet og resten af verden, det er noget helt nyt vi får at se, hernede.

 LIGE NU STÅR DU MED GULDTRÅDENE I HÅNDEN FRA HVER PLANET TIL JORDEN. DU HAR MANGE TRÅDE AT HOLDE STYR PÅ DU STÅR PÅ EN LYSENDE PLANET DER HAR LYSSERUM FYLDT MED KONSTRUKTIV VISDOM, DU HAR LEVET PÅ PLANETSYSTEMER DER ER NYE FOR MENNESKET ..............................................................................................SOM DU FÅR INDSIGT I SENERE NÅR DIT CENTER ER FULDFØRT. DIT LIV MED SHIRLEY MC LAIN ER SOM TO TVILLINGESJÆLE DER MAINFESTERS I EN LYSENERGI, I HAR ET STORT ARBEJDE SAMMEN, I KOMMER BEGGE FRA ET KOSMISK PANEL MED TRE ANDRE MESTRE EN PENTAKEL DER VIL BESTRÅLE JER ALLE FEM I EN HØJERE DIMENSION, I FORMÅR ALLE FEM I AT FORMIDLE STJERNESTATUS TIL MENNESKEHDEN DVS. JERES ENERGI VIL OG VISDOM FRA DE 7000 PLANETER I ER TILHØRENDE I DET KOSMISK NETVÆRK, THI HER ER KIMEN ESSENS AF VISDOMMEN OPSTÅET OG FORKYNDET, EN CIVILISASITION DER HAR KENDSKAB TIL CEMENS BEGYNDELSE AF LIVETS OPSTANDELSE I GUDDOMMENS STYRKE OG KÆRLIGHED, ENGLEMESTRENE HAR DERES HERSKARE TIL ........

fORTS.

 

Højere aspekter

 Du er i nær kontakt med Linda C. Black, du mangler at kontakte flere af dine medskabere de findes på den anden side af kloden, det vil ske samtidig i dem osse i har ventet hinanden. Det selvlysende fakultet sidder du ved siden af Cosmya der er din ligestillede i formår at hæve en lysvibration når i fra et rent hjerte vil løfte mennesket.

 Jeres svingningsgrad toner sig ud i æteren og spreder lys og kærlighed når jeres frekvens er ligelig, i denne dimension bliver i begger højnet og bragt ind i andre verdener og i vil stiltiende have brug for denne dimension til at komme videre i jeres udvikling. I har begge et liv sammen på denne planet, i er begge inkarneret til det samme arbejde på samme tid, her består visdommen i udvikling af cellemassen i stoffet og massen. Her sidder i side om side og nyder jeres samhørighed. denne frekvens kan i begge trække på når i skal tale med videnskabsfolk og læger, behandlere m.m., her kan du smutte op med lynets hast og indkode essens af det du skal forklare til de mennesker på Jorden du står overfor når du er udsat for helse og lægelige spørgsmål. Her bor du i de fosforiserende bjegre med en stor familie hvor Cosmaya er din blodsøster, på denne planet henter jorboerne den nye form for teknik i de næste mange århundrede, når dine tanker er heroppe vil du blive tiltrukket af lyspink og lysirgrøn da disse farver indeholder stor viden når du er ude og virke, disse fosforiserende farver vil man have meget at gøre med i fremtiden.

 Da vi er på Jorden røget op i en anden lysvibration skal man hente lysindstrømning herfra til de nye maskiner til helbredelse til mennesker. De røntgen apparater man har på Jorden vil ikke kunne løftets op i disse svingninger, metallet det er lavet af, vil ikke fungere mere, ligesom alt andet jern, man har lavet fly og andre former for maskinelt forbrug, derfor har du visdom til at se "faren" i dette langt ud i tiden, sådan noget læres heroppe fra, det er et af dine liv.

 

Solopgang på fjerne planeter

 

Pegasus hopper vi over til, her har du en række af intergalaktiske flåder hvor du holder intergalaktiske kongresser i rummet. Det er den rene matematiske, kvantefysiske ideologi af det kosmiske netværk du er med i sammen med en fra cirklen, du har et tæt samarbejde med. I er ikke altid enige i måden man formidler teknologien i, men i kommer altid efter mange konferencer frem til enighed, da du har den ydmyge side af dig med fra det hvide lys, du er hærfører og vant til at herske og organiserer med så stor gennemslagskraft at det gnister og sprudler kosmisk energetisk i disse sfærer når du holder tale i stamfædrenes råd.

Du er vant til at holde taler i universtes og er med i mange flådebesøg, du vil inden for en rum tid drømme og være med i rumskibe og fysisk komme op og se din skabende kraft, du er med i Diamantflåden som formidler energi de til de store moderparaboler som har en stråler ned til Pyramiden på mors, Aage er her med i din flåde som en lille videnskabsman der forsker i planeternes energi lysstruktur til at formidle lysstrengenes visdom og den tekniske formulation og mutation på Jorden med din bevilling.

din diamant udstråling er fast og uigentrængelig da du sambestemmende har fuld orden over bestrålingen af visdommen til alle her på Jorden, vi ser ofte flåden og jeg får besøg af jeres visdom som jeg beskriver her nede, her er du stærk i denne position, derfor når du arbejder kosmisk her på Jorden kan mennesket ikke følge dig og du føler at det hele går i slowmotin, men det er fordi du accelerer så stækt oppe i den kosmiske sfære.............forts.

knus og kram

  

 

I dette univers er rent hvidt lysserum, her er mange inkarneret i essens partikler her har du en krop der er ren flydende energi, med høj oktav puls svingninger, i hvert et menneske når du bevæger dig blandt os, bemidler du dette lysserum ind i vores legemer og det flyder stille ind i vores hjertes midte og aktiverer vores hukommelse ud til universets guddommelige lys. Her flyder du runt og samler ny indput, fra de ydre verdener som ingen kan se i nuets øjblik her kam du hente essens til belivelse af kimens begyndelse, igen, andagt indvielser og forkyndelse. I dette flydende partikkel univers er vi én stor krop, én stor sjæl der er blevet sprængt og samlet igen og igen, når denne "krop" bliver sprængt bliver der født kosmiske børn partikel sjæle som skal belives i guddommens univers i de lysstrenge stråler der er uundværdlige i dette netværk af sammensmeltningen af endnu et nyt sjæls energi.............................................her bliver "LYSET" tændt i de små partikler der bliver til alt og intet, de går i selvsving i cirkler højre og venstre, til de flettes sammen i en energi ring.
 

Denne mælkehvide massesubstans har du indbygget i dine celle her på Jorden det er disse celler der holder dig rask, de vil nedbryde alt hvad der kommer ind i dine organer af nedbrydende lys, de går i selvsving når du bliver eksponeret med det lys du ikke kan tage imod i dine celler. Jeg har ikke set et menneske på Jorden der har den cellestruktur, derfor kan du klare og organisere alt det du laver nu og langt ind i fremtiden uden at blive træt. Dine celler regenerer i så stor en hast at du bliver som født på ny, hvergang du føler dig helt færdig, så går der en halv dag og du spirer på ny, ligesom en plante man ser springe ud i blomst. I disse celler er der ingen former for menneskelige ioner, disse cellerenegier er rent kosmiske healende rene, mælkehvide, ligesom det Kleopatra badede i, hun kom også fra dette univers og det mindede hende om der hvor hun kom fra. Din hud er ligesom hendes.

Nu vil jeg slutte min rejse, knus og kram, Ulla.

  

Sjælens hjemsted i dette nu

 Kære Merete

Vi hopper nu over til de blåhvide kongeriger hvor man bliver udvalgt til at indføre visdom til en planet i universet, thi du sidder på "kongerækken" og er ved at blive udstationeret til en af de blå nyancerede planeter som hørende til pleaderjerne der er du blevet vist til at indpode kroninger i bevidsthedernes fakultet, til ny teknologi på planeten, den blå farve består i højteknologi til udflyvninger til andre råd hvor man er med i mange kosmiske bestyrelser i samklang med et andet civilisations netværk der er sammensmeltet med masser af forskellige kongeriger på de forskellige planeter, en status man har pålagt dig for at kunne "huske" rækkefølgen i Kongerækkerne.

Der har du dit eget helt specielt udsmykket scepter du har med dig i alle dine inkarnationer også på Jorden, i dette scepter er acaciekronikkens påbegyndelse indskrevet via dig selv og dine kongerækker på den måde at du har været meskabende i hvert et universelt fakultet til at indskrive hver udviklingsgrad på de og i de forskellige status du har i hele dit ene liv i kosmos som sker på en gang i mange liv, hvor du har en gnist af dig i dette liv hernede.

Her sidder du blandt mange sjæle og bliver udklækket i visdommens store lærebog, din bog, som du skal udvikle her på Jorden, du skal indskrive dig igen om en uge på jordtid og, fremføre ny visdom tilført i den store bog, som er indskrevet i scepteret til videre brug når dit virke slutter her på Jorden, thi vi er med dig i al evighed i denne store udviklingsplan, vi står bag dig i hvert et skridt du tager på Jorden.

Du er en af os, på Jorden. Dit "følge" fra universet har du omkring dig til at puffe dig videre til din store formidling som du automatisk udviklikder tvesidigt, dvs, hvergang du har formidlet noget på Jorden har du bestået en kongelig eksamen til at komme højere op ad Kongestien, denne udvikling har du startet på for 3 millioner år siden på de 7000 planeter du tilhører i nuets time, kimen fra det skal du tilføre visdom til alle de planeter du har tilgang til og stamfædrenes råd, derfor føler du dig "ophøjet" iblandt når du taler igennem os, og du knejser med en blålig udstråling i en meget høj vibration til at tilføre menneskeheden denne samklang og tone til altets sfære.

Når du rækker ud efter Kongestaven er det fordi du er og har været medskaber af essenss hvide lys og visdom, den vil du føle dig tryg ved når du skal fortælle og vise menneskeheden dit virke i dine centre du vil hele tiden hæve armen thi da er du bærer af stavens kraft mennesket kan ikke se du har den kun dù ved den er der og kan ikke undvære dens kraft.

Kronen vil du bære i dine centre og kun der, thi da er du KONGE i eget hus og derfra skal du styre dit virke og formidling, da vil din udstråling skinne langt ud i det ganske land og længere tværs over grænserne thi du vil formå at lyse vejen for alverdens sjæle i denne position, alt dette henter du herfra..............vi kommer tilbage i det nye år.............................VI ER STOLTE AF DIT ARBEJDE:TAK.
Det var lidt fra dit kosmiske arbejde her og i al fremtid, et stort knus fra din søster i ånden, kærlig hilsen ULLA.  [4]

 

Ulla Runchel er forfatter og fremtidsforsker se mere på: www.forvandlingskuglen.webbyen.dk

Merete Gundersen er SIQ- terapeut og forfatter se mere på: www.siqintelligens.dk


 

[1] Forskellen på clairvoyance kan læse i bogen, Det spirituelle Menneske, bind 1,side 26

[2] Se planche side 4

[3] For mere info om Spektrallinier: Det Spirituelle Menneske bind 3 side 41

[4] Læs mere i: Krystaluniverset af Ulla Runchel, Bogans forlag

 

 

Indsat den 24. August 2005 læst af